PANTALLA

VESA MAX.

PESO MAX.

ANCLAJE

fijo

45 kg

400x400

desde 32"

EB100VW2X1-SIM / EB100VW2X2-SIM / EB100VW3X1-SIM / EB100VW3X2-SIM / EB100VW3X3-SIM

2 columnas/3columnas x 1 fila/2 filas/3 filas

2X2 SIM FIJO

PANTALLA

VESA MAX.

PESO MAX.

ANCLAJE

fijo

45 kg

400x400

desde 32"

EB100VW2X1-SIMIN / EB100VW2X2-SIMIN / EB100VW3X1-SIMIN / EB100VW3X2-SIMIN / EB100VW3X3-SIMIN

2 columnas/3columnas x 1 fila/2 filas/3 filas

2X1 SIM INCLI.

PANTALLA

VESA MAX.

PESO MAX.

ANCLAJE

fijo

55 kg

800x400

desde 42"

EB100VW1X2-OR / EB100VW1X3-OR / EB100VW1X4-OR

1 columna x 2 filas/3 filas/4 filas

1X2 PARED/ESTRUCTURA

PANTALLA

VESA MAX.

PESO MAX.

ANCLAJE

fijo

55 kg

800x400

desde 42"

EB100VW2X1-OR / EB100VW2X2-OR / EB100VW2X3-OR / EB100VW2X4-OR

2 columnas x 1 fila/2 filas/3 filas/4 filas

2X2 PARED/ESTRUCTURA

PANTALLA

VESA MAX.

PESO MAX.

ANCLAJE

fijo

55 kg

800x400

desde 42"

EB100VW3X1-OR / EB100VW3X2-OR / EB100VW3X3-OR / EB100VW3X4-OR

3 columnas x 1 fila/2 filas/3 filas/4 filas

2X1 PARED/ESTRUCTURA

PANTALLA

VESA MAX.

PESO MAX.

ANCLAJE

fijo

55 kg

800x400

desde 42"

EB100VW4X1-OR / EB100VW4X2-OR / EB100VW4X3-OR / EB100VW4X4-OR

4 columnas x 1 fila/2 filas/3 filas/4 filas

2X2 PARED/ESTRUCTURA

PANTALLA

VESA MAX.

PESO MAX.

ANCLAJE

fijo

100 kg

600x900

desde 42"

EB100VW1X2-V / EB100VW1X3-V / EB100VW1X4-V / EB100VW1X2-GF / EB100VW1X3-GF / EB100VW1X4-GF

1 columna x 2 filas/3 filas/4 filas

1X2 PARED/ESTRUCTURA

PANTALLA

VESA MAX.

PESO MAX.

ANCLAJE

fijo

100 kg

600x900

desde 42"

EB100VW2X1-V / EB100VW2X2-V / EB100VW2X3-V / EB100VW2X1-GF / EB100VW2X2-GF / EB100VW2X3-GF

2 columnas x 1 fila/2 filas/3 filas

2X2 PARED/ESTRUCTURA

PANTALLA

VESA MAX.

PESO MAX.

ANCLAJE

fijo

100 kg

600x900

desde 42"

EB100VW3X1-V / EB100VW3X2-V / EB100VW3X3-V / EB100VW3X1-GF / EB100VW3X2-GF / EB100VW3X3-GF

3 columnas x 1 fila/2 filas/3 filas

2X2 PARED/ESTRUCTURA

PANTALLA

VESA MAX.

PESO MAX.

ANCLAJE

fijo

100 kg

600x900

desde 42"

EB100VW4X1-V / EB100VW4X2-V / EB100VW4X3-V / EB100VW4X1-GF / EB100VW4X2-GF / EB100VW4X3-GF

4 columnas x 1 fila/2 filas/3 filas

2X2 PARED/ESTRUCTURA

PANTALLA

VESA MAX.

PESO MAX.

ANCLAJE

extraible sist. push

25 kg

800x400

800x600

desde 42"

EB100VW1X1-EX / EB100VW1X2-EX / EB100VW1X3-EX

EB100VW1X1-VEX600 /EB100VW1X2-VEX600

1 columna x 1 fila/2 filas/3 filas

SIST. EXTRAIBLE PUSH

PANTALLA

VESA MAX.

PESO MAX.

ANCLAJE

extraible sist. push

25 kg

800x400

800x600

desde 42"

EB100VW2X1-EX / EB100VW2X2-EX / EB100VW2X3-EX

EB100VW2X1-VEX600 / EB100VW2X2-VEX600

2 columnas x 1 fila/2 filas/3 filas

SIST. EXTRAIBLE PUSH

PANTALLA

VESA MAX.

PESO MAX.

ANCLAJE

extraible sist. push

25 kg

800x400

800x600

desde 42"

EB100VW3X1-EX / EB100VW3X2-EX / EB100VW3X3-EX

EB100VW3X1-VEX600 / EB100VW3X2-VEX600

3 columnas x 1 fila/2 filas/3 filas

SIST. EXTRAIBLE PUSH

PANTALLA

VESA MAX.

PESO MAX.

ANCLAJE

extraible sist. push

25 kg

800x400

800x600

desde 42"

EB100VW4X1-EX / EB100VW4X2-EX / EB100VW4X3-EX

EB100VW4X1-VEX600 / EB100VW4X2-VEX600

4 columnas x 1 fila/2 filas/3 filas

SIST. EXTRAIBLE PUSH